Úřední deska TJ

Shromáždění delegátů TJ Sokol Lesnice, z. s.

Uskuteční se v úterý 19.03.2018 v 19:00 hodin v hostinci „Pod Trlinou“ - Lesnice.

Program shromáždění:

1. Zahájení.
2.   Procedurální záležitosti:
        - určení zapisovatele zápisu a dvou ověřovatelů zápisu
        - kontrola usnášeni schopnosti Shromáždění delegátů TJ
        - schválení jednacího řádu
        - schválení programu shromáždění
        - volba předsedajícího
3.   Zpráva předsedy TJ o kontrole usnesení z volební členské schůze konané dne 16.02.2018.
      zpráva o činnosti výboru TJ od volební členské schůze a stavu členské základny k 31.12.2019.
4.   Zprávu o hospodaření TJ za rok 2018 / Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Inventarizace majetku /
        jednotlivých oddílů a návrh na použití zisku z hospodaření za rok 2018.
5.   Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
6.   Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů za rok 2018.
7.  Výroční zpráva TJ za rok 2018
8.   Schválení rozhodnutí výboru TJ o zrušení volejbalového oddílu.
9.   Schválení čestného členství.
10.  Schválení členských příspěvků na rok 2019 a termínu splatnosti.
11.  Schválení rozdělení plateb TJ na oddíly.
12.  Vytýčení hlavních směrů činnosti TJ a oddílů v roce 2019.
13.  Úkoly členům výboru vyplývající z členské schůze TJ.
14.  Závěr